Loading...

คำอุปมาของพระเยซูคริสต์

100.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9001004001759

จำนวน : 104 หน้า

ผู้เขียน  :  ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน

สำนักพิมพ์  :  โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

คำอุปมาของพระเยซูคริสต์ (พิมพ์ครั้งที่1)

” คนไทยเป็นคนที่ชอบคำอุปมาอุปไมยเป็นนิสัยอยู่แล้ว! ดังนั้นจึงไม่แปลก

ถ้าคนไทยจะสนใจในคำอุปมาของพระคัมภีรื เพียงแต่ที่แตกต่างกันก็คือ

คำอุปมาอุปไมยของคนไทยนั้นมาจากบริบทที่คนไทยค้นเคยจากน้อยจนเติมใหญ่

แต่คำอุปมาอุปไมย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของพระเยซูคริสต์นั้นมาจากภูมิหลัง

ของชาวอิสราเอลเป็นหลัก อีกทั้งคำอุปมาของพระองค์ยังแฝงไว้ด้วยความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณ

ที่บางครั้งแม้แต่สาวกของพระองค์ก็ยังไม่เข้าใจ จึงไม่แปลกที่บ่อยครั้งคนไทยที่อ่านคำอุปมา

ของพระเยซูคริสต์จะงุงงงสงสัยและไม่เข้าใจในความหมายของคำอุปมาเหล่านั้น

ดร.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน ได้เปิดมิติความล้ำลึกดังกล่าวจากมุมมองของนักวิชาการพระคัมภีร์ไทย

โดยช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจวิธีตีความหมายคำอุปมาประเภทต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งโดยปกติ

หนังสืออธิบายวิธีตีความหมายประเภทนี้อยู่แล้ว แต่ที่เขียนโดยนักวิชาการคนไทยจริงๆ แล้ว

แทบไม่มีเลย ผมจึงเห็นว่าหนังสือ”คำอุปมาของพระเยซูคริสต์” เล่มนี้นับเป็นหนังสือที่คริสเตียนไทย

ไม่ไม่ควรพลาดในการเป็นเจ้าของ หากคุณต้องการที่จะเข้าใจความหมายของคำอุปมา

ในการเป็นเจ้าของ หากคุณต้องการที่จะเข้าใจความหมายของคำอุปมาในพระคริสตธรรมคัมภีรืที่ถูกต้องอย่างแท้จริง

สารบัญ

บทนำ ลักษณะของอุปมาของพระเยซูคริสต์ในพระกิตติคุณพ้อง

1.เบื้องหลังของคำอุปมาในพระคัมภีร์เดิม

ก.อุปมาในลัทธิยิว

2.คำกำจัดความของ “อุปมา” ในพระกิตติคุณพ้อง

ก.จำนวนของอุปมาในพระกิตติคุณ

3.ลักษณะการใช้อุปมาของพระเยซู

ก.ที่มาของอุปมาของพระเยซู

ข.ลักษณะปุจฉา (การซักถาม) ในอุปมา

ค.จุดประสงค์ของอุปมา

ง.จุดประสงค์ของอุปมาใน มาระโก 4:10-12

4.หลักการตีความหมายอุปมาของพระเยซู

ก.ประวัติการตีความหมายอุปมา

  1. ยุคอัครทูตจนถึงปลายยุคกลาง
  2. ยุคปฏิรูปศาสนาและหลังจากนั้น
  3. ยุคสมัยใหม่ (The Modern Period)

 

ข.การตีความหมายแบบนิทานเปรียบเทียบ

5.ความคิดเกี่ยวกับแผ่นดินพระเจ้าในอุปมาของพระเยซูคริสต์

ก.แผ่นดินพระเจ้าและแผ่นดินสวรรค์

ข.คำจำกัดความของคำว่าแผ่นดินพระเจ้า

ค.แผ่นดินของพระเจ้าในปัจจุบัน

ง.แผ่นดินของพระเจ้าในอนาคต

จ.แผ่นดินของพระเจ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ฉ.คำสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าในอุปมาของพระเยซู

  1. การมาถึงของแผ่นดิน
  2. พระคุณของแผ่นดินของพระเจ้า
  3. ผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้า
  4. วิกฤตแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

6.สรุป

7.บัญญัติศัพท์ 

8.บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.5 × 0.7 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คำอุปมาของพระเยซูคริสต์”