Loading...

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ : 1-2 โครินธ์

150.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786167655048

จำนวน : 214 หน้า

ผู้เขียน : เจ. เกลน มอร์ริส

ผู้แปล : วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร

จัดพิมพ์โดย : โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

จดหมายของเปาโล   ถึง  คริสตจักรเมืองโครินธ์ ฉบับที่ 1  และ  2

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมจากการบันทึกการสอนมานานกว่า 50 ปี ของท่าน

ที่อุทิศตนให้กับพันธกิจการเตรียมผู้รับใช้ ในโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ ทั้งในประเทศจีน ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา

เนื้อหาที่ท่านเขียนแสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้ในฐานะนักศาสนศาสตร์เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันเนื้อหา

ที่ท่านเขียนก็ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นครูที่ดีโดยท่านสามารถที่จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจศาสนศาสตร์ของเปาโล

ด้วยภาษาที่ง่ายๆ ไม่ยากแก่การเข้าใจ ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้อท่านจะได้รับพระพรเป็นอย่างมากจากการใช้คู่มือเล่มนี้

แต่ผู้อ่านไม่สามารถศึกษาโดยปราศจากพระคัมภีร์ เหมือนกับที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในคำนำว่า

“บทเรียนนี้จะมีคุณค่าต่อเมื่อเปิดพระคัมภีร์ควบคู่ไปด้วย”

 

สารบัญ

จดหมายของเปาโลถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์ ฉบับที่ 1

บทนำ

1.เมืองโครินธ์และคริสตจักรโครินธ์

2.เบื้องหลังการเขียนจดหมายฝาก 1 โครินธ์

2.1 ผู้เขียน

2.2 เวลาและสถานที่เขียน

2.3 สาเหตุที่เขียน

2.4 จุดประสงค์ในการเขียน

โครงเรื่อง

1.คำนำของจดหมาย ( 1 โครินธ์ 1:1-9)

1.1 คำทักทาย (1 โครินธ์ 1:1-3)

1.2 คำขอบคุณพระเจ้า (1 โครินธ์ 1:4-9)

2.ปัญหาการแบ่งแยกในคริสตจักร (1 โครินธ์ 1:10-4:21)

2.1 คำบ่งบอกถึงปัญหา (1 โครินธ์ 1:10-12)

2.2 คำโต้แย้งเรื่องการแบ่งแยก (1 โครินธ์ 1:13-3:23)

2.3 สรุปสิ่งที่ได้พิจารณามา (1 โครินธ์ 4:1-21)

3.มาตรฐานจริยธรรมของชีวิตคริสเตียน (1 โครินธ์ 5:1-7:40)

3.1 ปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกที่ผิดจริยธรรม (1 โครินธ์ 5:1-13)

3.2 ปัญหาการเป็นคดีความกัน (1 โครินธ์ 6:1-8)

3.3 มาตรฐานแผ่นดินของพระเจ้า (1 โครินธ์ 6:9-18)

3.4 การชำระให้บริสุทธิ์โดยทางพระคริสต์ (1 โครินธ์ 6:19-20)

3.5 ปัญหาการแต่งงานกับการเป็นโสด (1 โครินธ์ 7:1-40)

4.ปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพของคริสเตียน (1 โครินธ์ 8:1-11:1)

4.1 ปัญหาเรื่องอาหารที่บูชารูปเคารพแล้ว (1 โครินธ์ 8:1-13)

4.2 การสละสิทธิ์ส่วนตัวของเปาโลเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น (1 โครินธ์ 9:1-27)

4.3 เสรีภาพคริสเตียนกับการเชื่อฟังในด้านจริยธรรม (1 โครินธ์ 10:1-13)

4.4 เสรีภาพคริสเตียนกับสามัคคีธรรมที่โต๊ะอาหาร (1 โครินธ์ 10:14-22)

4.5 บทสรุปเรื่องเสรีภาพคริสเตียน (1 โครินธ์ 10:23-11:1)

5.คำถามเกี่ยวกับการนมัสการของคริสเตียน (1 โครินธ์ 11:2-14:40)

5.1 การแต่งกายที่เหมาะสมของผู้หญิงในที่ประชุมนมัสการ (1 โครินธ์ 11:2-16)

5.2 พฤติกรรมในการถือพิธีมหาสนิท (1 โครินธ์ 11:17-34)

5.3 การใช้ของประทานจากพระวิญญาณ (1 โครินธ์ 12:1-14:40)

6.การที่คนตายเป็นขึ้นมา (1 โครินธ์ 15:1-58)

6.1 การเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซู (1 โครินธ์ 15:1-9)

6.2 เหตุการณ์ในยุคสุดท้าย (1 โครินธ์ 15:20-34)

6.3 รูปกายที่เป็นขึ้นจากความตาย (1 โครินธ์ 15:35-50)

6.4 ความมั่นใจของคริสเตียน (1 โครินธ์ 15:51-58)

7.เรื่องราวส่วนตัว (1 โครินธ์ 16:1-24)

7.1 การเรี่ยไรช่วยธรรมิกชน(คริสเตียน)ในเยรูซาเล็ม (1 โครินธ์ 16:1-4)

7.2 แผนการเดินทางของเปาโล (1 โครินธ์ 16:5-12)

7.3 คำตักเตือน คำทักทาย และคำขอพรปิดท้าย (1 โครินธ์ 16:13-24)

จดหมายของเปาโลถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์ ฉบับที่ 2

บทนำ : เบื้องหลังการเขียนจดหมายฝาก 2 โครินธ์

1.ผู้เขียน

2.เวลาและสถานที่เขียน

3.สาเหตุที่เขียน

โครงเรื่อง

1.คำนำของจดหมาย (2 โครินธ์ 1:1-7)

1.1 คำทักทาย (2 โครินธ์ 1:1-2)

1.2 คำขอบคุณพระเจ้าสำหรับการหนุนใจจากพระองค์ (2 โครินธ์ 1:3-7)

2.ความทุกข์ยากของเปาโลกับคำปลอบโยนในฐานะนักเทศน์ (2 โครินธ์ 1:8-7:16)

2.1 ความยากลำบากที่เพิ่งเกิดขึ้นและการประพฤติตน (2 โครินธ์ 1:8-14)

2.2 เหตุผลที่เปาโลยังไม่ได้ไปเมืองโครินธ์อีกครั้ง (2 โครินธ์ 1:15-2:4)

2.3 คำแนะนำของเปาโลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด (2 โครินธ์ 2:5-11)

2.4 ความยิ่งใหญ่และมีเกียรติของพันธกิจคริสเตียน (2 โครินธ์ 2:12-5:21)

2.5 คำขอร้องอย่างร้อนรุ่มให้พวกเขารับข่าวประเสริฐอย่างถูกต้อง (2 โครินธ์ 6:1-7:4)

2.6 คำอธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีที่ท่านเคยเขียนถึงพวกเขาและความเชื่อมั่นที่ท่านมีต่อพวกเขาในปัจจุบัน

รวมทั้งความยินดีจากสัมพันธภาพที่กลับคืนมา (2 โครินธ์ 7:5-16)

3.การรวบรวมเงินเพื่อช่วยธรรมิกชนที่ยากจนในเยรูซาเล็ม:หลักในการรให้ (2 โครินธ์ 8:1-9:15)

3.1 ความโอบอ้อมอารีของชาวมาซิโดเนียควรปลุกเร้าจิตใจชาวโครินธ์ (2 โครินธ์ 8:1-6)

3.2 พระคริสต์เป็นตัวอย่างสอนเรื่องการมีใจกว้างขวาง (2 โครินธ์ 8:7-15)

3.3 คำรับรองทิตัสกับผู้นำอีกสองคน (2 โครินธ์ 8:16-24)

3.4 ขอร้องให้รวบรวมเงินให้เสร็จก่อนเปาโลมา (2 โครินธ์ 9:1-5)

3.5 พระพรของพระเจ้ามีแก่ผู้ที่ให้ด้วยใจโอบอ้อมอารี (2 โครินธ์ 9:6-15)

4.ตำหนิพวกที่ต่อต้านอัครทูต (2 โครินธ์ 10:1-13:10)

4.1 เปาโลตอบข้อกล่าวหาที่มีต่อท่าน (2 โครินธ์ 10:1-11:15)

4.2 สิ่งที่เปาโลถือว่าเป็นศักดิ์ศรี (2 โครินธ์ 11:16-12:18)

4.3 คำเตือนสุดท้ายก่อนเปาโลเดินทางมา (2 โครินธ์ 12:19-13:10)

5.คำทักทายส่งท้าย (2 โครินธ์ 13:11-14)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 390 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.5 × 1.2 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ : 1-2 โครินธ์”