Loading...

มัทธิว 11-28 (เล่มที่ 2)

320.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786168100073

จำนวน : 301 หน้า

ผู้เขียน: ศจ.ดร. สมใจ รักษาศรี

สำนักพิมพ์: ศูนย์พัฒนาความเชื่อและการดำเนินชีวิต FBC

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

มัทธิว 11-28 (เล่มที่ 2) [พิมพ์ครั้งที่1]

The Gospel Of Matthew 11-28

แม้พระกิตติคุณมัทธิวได้รับการขนานนามว่าเป็น “พระกิตติคุณของคนยิว”

เพราะเขียนขึ้นสำหรับคนยิวโดยเฉพาะ แต่กระนั้นพระกิตติคุณเล่มนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากสำหรับ

ผู้อ่านที่ไม่ใช่ยิวด้วยเช่นกัน

พระกิตติคุณมัทธิว

มัทธิวได้เรียบเรียงเรื่อวราวเกี่ยวกับพระเยซูขึ้นสำหรับชาวยิว (ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าพระกิตติคุณ)

เพื่อชี้แจงให้ชาวยิวเห็นว่าพระเยซูคือ พระเมสสสิยาห์ ที่พระคัมภีร์เดิมได้กล่าวและที่พวกเขากำลังรอคอยอยู่

พระเยซูนี้คือผู้ที่ทำให้คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมสำเร็จ (10:16,15:14)

มีความพิเศษหลายๆ อย่างในพระกิตติคุณเล่มนี้ เช่น เป็นหนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์ใหม่

เป็นพระกิตติคุณหนึ่งในสองเล่มที่เรียบเรียงโดยอัครสาวก เป็นรอยต่อหรือสะพานเชื่อมระหว่างยุคเก่า (พระคัมภีร์เดิม)

และยุคใหม่ (พระคัมภีร์ใหม่) และเป็นหนังสือที่ผู้เขียนพระคัมภีร์คนอื่นๆ นำไปอ้างอิงมากที่สุดเพียงเล่มเดียว

ที่กล่าวถึงคริสตจักร

สารบัญ

โครงเรื่องพระกิตติคุณมัทธิว

การท้าทายสิทธิอำนาจของพระราชา (11:1-16:12)

ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาปฏิเสธพระเยซู (11:2-19)

 • คำถามของยอห์น (11:2-3)
 • คำตอบของพระเยซู (11:4-6)
 • คำกล่าวของพระเยซู (11:7-19)

 

ทรงประนามเมืองต่างๆ (11:20-30)

 • วิบัติแก่เมืองที่มิได้กลับใจใหม่ (11:20-24)
 • จงมาหาเราและหายเหนื่อย (11:25-30)

 

การโต้แย้งสิทธิอำนาจของพระเยซู (12:1-50)

 • การโต้แย้งเกี่ยวกับวันสะบาโต (12:1-21)
 • การประนามซาตาน (12:22-37)
 • พวกที่แสวงหาหมายสำคัญ (12:38-50)

 

ความเปลี่ยนแปลงในอาณาจักร (13:1-52)

 • คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช (13:1-23)
 • คำอุปมาเรื่องข้าวสาลีและข้าวละมาน (13:24-30, 36-43)
 • คำอุปมาเรื่องเมล็ดพืช (13:31-32)
 • คำอุปมาเรื่องเชื้อขนมปัง (13:33-35)
 • คำอุปมาเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ (13:44-46)
 • คำอุปมาเรื่องอวน (13:47-50)
 • คำอุปมาเรื่องทรัพย์เก่าทรัพย์ใหม่ (13:51-52)

 

การปฏิเสธมากมาย (13:53-16:12)

การปฏิเสธจากเมืองนาซาเร็ธ (13:53-58)

การปฏิเสธของแฮโรด (14:1-36)

การปฏิเสธในการโต้แย้งกับผู้นำศาสนา (15:1-16:12)

คำสอนของพระราชาต่อสาวก (16:13-20:34)

การเปิดเผยให้เห็นการปฏิเสธ (16:13-17:13)

 • พระลักษณะของพระเมสสิยาห์ (16:13-16)
 • สิ่งที่พระเมสสิยาห์กระทำ (16:17-26)
 • ภาพอาณาจักรของพระเมสสิยาห์ (16:27-17:13)

 

คำสอนเมื่อถูกปฏิเสธ (17:14-20:34)

 • คำสอนเกี่ยวกับความเชื่อ (17:14-21)
 • คำแนะนำเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ (17:22-23)
 • คำแนะนำเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อรัฐบาล (17:24-27)
 • คำสอนเรื่องการถ่อมใจ (18:1-6)
 • คำสั่งเกี่ยวกับการทดลองให้ทำบาป (18:7-14)
 • คำสอนเรื่องระเบียบวินัย (18:15-20)
 • คำสอนเรื่องการให้อภัย (18:21-35)
 • คำสอนเรื่องการหย่าร้าง (19:1-12)
 • คำสอนเรื่องเด็ก (19:13-15)
 • คำสอนเกี่ยวกับความมั่งคั่ง (19:16-26)
 • คำสอนเกี่ยวกับการรับใช้และบำเหน็จ (19:27-20:16)
 • คำสอนเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู (20:17-19)
 • คำสอนเรื่องความมักใหญ่ใฝ่สูง (20:20-28)
 • คำสอนเรื่องสิทธิอำนาจ (20:29-34)

 

พระราชาถวายชีวิตของพระองค์ (21:1-27:66)

การปรากฏของพระองค์อย่างเป็นทางการ (21:1-22)

 • การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต (21:1-11)
 • สิทธิอำนาจของพระเมสสิยาห์ (21:12-14)
 • พวกผู้นำศาสนาแค้นเคือง (21:15-17)
 • การปฏิเสธอันเป็นสัญลักษณ์ (21:18-22)

 

การเผชิญหน้ากับผู้นำทางศาสนา (21:23-22:46)

 • การเผชิญหน้ากับปุโรหิตและผู้ปกครอง (21:23-22:14)
 • การเผชิญหน้ากับพวกฟาริสีและเฮโรด (22:15-22)
 • การเผชิญหน้ากับสะดูสี (22:23-33)
 • การเผชิญหน้ากับฟาริสี (22:34-46)

 

ชนชาติอิสราเอลปฏิเสธพระราชา (23:1-39)

 • คำเตือนของพระราชาต่อฝูงชน (23:1-12)
 • คำเตือนผู้นำ (23:13-39)

 

พระราชากล่าวคำพยากรณ์ (24-25)

 • พวกสาวกถามพระเยซู (24:1-3)
 • กลียุคที่จะมาถึง (24:4-26)
 • การเสด็จกลับมาของบุตรมนุษย์ (24:27-31)
 • การยืนยันด้วยคำอุปมา (24:32-51)
 • การพิพากษาที่จะมาถึงพวกอิสราเอล (25:1-30)
 • การพิพากษาคนต่างชาติ (25:31-46)

 

ชนชาติอิสราเอลปฏิเสธพระราชา (26-27)

 • เหตุการณ์เริ่มแรก (26:1-46)
 • การจับกุมในสวน (26:47-56)
 • การไต่สวนพระราชา (26:57-27:26)
 • การตรึงพระราชา (27:27-56)
 • การฝังศพพระราชา (27:57-66)

 

การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระราชา ( มัทธิว 28:1-20)

อุโมงค์ว่างเปล่า (28:1-8)

 • สถานการณ์ (28:1-4)
 • คำประกาศ (28:5-8)

 

การปรากฏพระองค์เป็นส่วนตัว (28:9-10)

คำอธิบายที่เป็นทางการ (28:11-15)

พระมหาบัญชา (28:16-20)

บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม
ขนาด 22.8 × 15.3 × 2.0 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มัทธิว 11-28 (เล่มที่ 2)”