Loading...

ถาม-ตอบเรื่องสิบลด

60.00 ฿

ถาม-ตอบ
เรื่อง: สิบลดและการถวายของคริสเตียน

รหัสสินค้า: 9786167860725

จำนวนหน้า:  126 หน้า

ผู้เขียน:  ชมรมนักคิดคริสเตียนไทย

สำนักพิมพ์:  องค์การกนกบรรณสาร

คริสเตียนมักจะเกิดความสับสนและมีความคิดที่หลากหลาย
แตกย่อยออกไปมากมายเกี่ยวกับเรื่องสิบลดและการถวาย
และมักจะมีคำถามว่า พระเจ้าพอพระทัยการถวายแบบไหน
และอะไรเป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้
หนังสือ “ถาม-ตอบ: เรื่องสิบลดและการถวายของคริสเตียน”
จึงได้รับการจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อนำเสนอหลักคำสอนที่ถูกต้อง
ตามหลักพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

ถาม-ตอบ
เรื่อง: สิบลดและการถวายของคริสเตียน

คริสเตียนมักจะเกิดความสับสนและมีความคิดที่หลากหลาย
แตกย่อยออกไปมากมายเกี่ยวกับเรื่องสิบลดและการถวาย
และมักจะมีคำถามว่า พระเจ้าพอพระทัยการถวายแบบไหน
และอะไรเป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม
หลักทั่วไปของคริสเตียนสำหรับคำสอนที่ถูกต้องในทุกๆ เรื่อง
ก็คือการที่คริสเตียนจะต้องยึดถือความคิดที่ว่าศูนย์กลางของ
คำสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตามควรจะอยู่ที่พระเจ้า ไม่ใช่
มนุษย์

สารบัญ
คำนำ   หน้า 9
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการถวายสิบลด
นิยามการใช้คำว่า “สิบลดและการถวาย”

คำถาม-คำตอบ
1. WHAT การถวายสิบลดคืออะไร   หน้า 15
คำถาม 1:  อะไรคือหัวใจของพระเจ้าในเรื่องการให้    หน้า 16
หรือการถวาย
คำถาม 2:  คริสเตียนยังจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟัง   หน้า 21
ธรรมบัญญัติหรือธรรมบัญญัติเป็นสิ่งล้าสมัยไปแล้ว
คำถาม 3:  เบื้องหลังของการถวายสิบลดและการถวาย   หน้า23
แบบอื่นๆ  คืออะไร
คำถาม 4:  ปัจจุบันนี้ เราอยู่ในยุคพระคุณ (ยุคพันธสัญญาใหม่)  หน้า 26
จึงไม่จำเป็นต้องถวายสิบลดตามธรรมบัญญัติในพันธสัญญา-
เดิมอีกต่อไป ใช่หรือไม่
คำถาม 5:   การถวายสิบลดมีมาก่อนสมัยพระบัญญัติ   หน้า 29
จึงควรเป็นมาตรฐานสำหรับประชากรของพระเจ้า
เสมอไป ใช่หรือไม่
คำถาม 6:   พระวิญญาณสามารถดลใจให้คริสเตียนถวายสิบลด   หน้า 31
ด้วยใจกว้างขวาง ได้หรือไม่
คำถาม 7:   การถวายสิบลดเป็นหน้าที่ต้องทำเสมอ แตกต่างกับ   หน้า 32
การถวายแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นการกระทำตามใจสมัคร ใช่หรือไม่
คำถาม 8:   คริสเตียนต้องถวายสิบลด เพราะถือว่า 10% เป็นของ   หน้า 34
พระเจ้า ใช่หรือไม่
คำถาม 9:   มีพระคัมภีร์ใหม่ ข้อใด/ตอนใด ที่สอนเรื่องการถวาย   หน้า 36
สิบลดอย่างชัดเจน
คำถาม 10:  พระเยซูสอนเรื่องการถวายสิบลดเอาไว้ว่าอย่างไร   หน้า 37
คำถาม 11:  การถวายสิบลด เป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคน   หน้า 38
ใช่หรือไม่
คำถาม 12:  การไม่ถวายสิบลดถือเป็นการโกงพระเจ้า ใช่หรือไม่   หน้า 39
คำถาม 13:  คริสตจักรต้องสอนและปฎิบัติเรื่องการถวายสิบลด   หน้า 41
มากน้อยแค่ไหน
คำถาม 14:  การบริจาคหรือการถวาย ถือเป็นของประทานอย่างหนึ่ง   หน้า 42
ด้วย ใช่หรือไม่
คำถาม 15:  จะถวายสิ่งอื่น เช่น แรงกาย ผลผลิต แทนสิบลด   หน้า 43
ให้คริสตจักร ได้หรือไม่
คำถาม 16:  การถวายสิบลดเป็นตัวชี้วัดความสัตย์ซื่อของคริสเตียน   หน้า 45
ต่อพระเจ้า ใช่หรือไม่

2. WHY  ทำไมคริสเตียนควรถวายสิบลด   หน้า 47
คำถาม 17:  พระเจ้าอยากได้เงินของเรา ใช่หรือไม่   หน้า 48
คำถาม 18:  อะไรเป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการถวาย   หน้า 49
ของคริสเตียน
คำถาม 19:  คริสเตียนจะถวายเพื่อทำให้ตนเองสบายใจหรือไม่   หน้า 53
คำถาม 20:  คริสเตียนควรทำอย่างไร หากถูกคนอื่นบีบบังคับ   หน้า 54
ให้ถวาย
คำถาม 21:  คริสเตียนควรคาดหวังที่จะได้รับอะไรจากพระเจ้า   หน้า 55
เป็นการตอบแทน หลังจากที่ตนได้มีการถวายออกไปหรือไม่
คำถาม 22:  ผิดหรือไม่ ถ้าคิดว่าเมื่อถวายสิบลดแล้ว พระเจ้า   หน้า 57
จะอวยพรกลับมามากกว่าที่ได้ถวายออกไป
คำถาม 23:  แนวคิดเรื่องการ “หว่านหเมล็ดพันธุ์” ในการถวาย   หน้า 59
คืออะไร และเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
คำถาม 24:  การถวายเป็นการสะสมบำเหน็จในสวรรค์ คล้ายๆ   หน้า 60
กับการสร้างบุญกุศล ใช่หรือไม่

3. HOW คริสเตียนควรถวายสิบลดอย่างไร   หน้า 63
คำถาม 25:  คริสเตียนควรถวายด้วยท่าทีอย่างไร   หน้า64
คำถาม 26:  หากไม่มีการออกกฎเกณฑ์เพื่อบังคับให้ถวาย   หน้า 65
คริสเตียนจะละเลยหรือขาดวินัยในการถวาย ใช่หรือไม่
คำถาม 27:  คริสเตียนควรถวายด้วยความรู้สึกผิด หรือถวาย   หน้า 67
ด้วยความเกรงใจไหม
คำถาม 28:  คริสเตียนควรจะมีระเบียบวินัยในการถวายอย่างไร   หน้า 69
คำถาม 29:  จะถวายสิบลด หลังหักภาษีหรือหลังหักค่าใช้จ่าย   หน้า 71
ได้หรือไม่
คำถาม 30:  คริสเตียนสามารถขอใบเสร็จตามจำนวนที่ถวาย   หน้า 73
เพื่อนำไปหักภาษี ได้หรือไม่
คำถาม 31:  การถวายควรเป็นความลับ หรือควรจะเป็นสิ่งที่   หน้า 74
สามารถเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ได้
คำถาม 32:  คริสเตียนควรใช้วิธีบนบานกับพระเจ้า ในเรื่อง   หน้า 75
การถวาย หรือไม่
คำถาม 33:  หากอยากจะถวายแต่มีเงินไม่พอค คริสเตียน   หน้า78
ควรยืมเงินจากคนอื่น หรือกู้เงินเพื่อจะถวาย หรือไม่
คำถาม 34:  ควรทำอย่างไรหากคริสตจักรมีระเบียบการถวาย   หน้า 80
ที่ไม่เหมือนที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้
คำถาม 35:  พระเจ้าจะลงโทษไหม หากคริสเตียนไม่ได้ถวาย   หน้า 81
อย่างที่ควร
คำถาม 36:  ถ้าขาดรายได้ หรือไม่มีรายรับ เรายังต้องถวาย   หน้า 82
สิบลดเหมือนเดิมหรือไม่
คำถาม 37:  เราต้องถวายผลแรกให้พระเจ้า เหมือนที่ใน   หน้า 83
พระคัมภีร์เดิมกำหนดไว้ ใช่หรือไม่
คำถาม 38:  คริสเตียนที่ไม่เป็นสมาชิกของคริสตจักรใดๆ เช่น  หน้า 84
นมัสการผ่าน youtube หรือคริสเตียนทัวร์ควรถวายอย่างไร
คำถาม 39:  คริสตจักรและองค์การพันธกิจที่รับการถวาย ควรจะ   หน้า 85
บริหารเงินที่ได้มาจากการถวายอย่างไร

4. WHERE คริสเตียนควรถวายสิบลดที่ไหน   หน้า87
คำถาม 40:  คริสเตียนสามารถถวายที่ไหนบ้าง   หน้า 88
คำถาม 41:  คริสเตียนต้องถวายผ่านคริสตจักรเท่านั้น ใช่หรือไม่   หน้า 89
คำถาม 42:  การถวายสิบลด ควรจะถวายทั้งก้อนให้กับคริสตจักร   หน้า 90
ที่เราไปนมัสการประจำ หรือเราสามารถแบ่งให้ตามคริสตจักร
ต่างๆ ได้หรือไม่
คำถาม 43:  ควรเลือกที่จะถวายเงินสิบลดให้คริสตจักรที่เราเป็นสมาชิก   หน้า 91
อยู่ตามภูมิลำเนาเดิม หรือคริสตจักรที่เรามานมัสการอยู่ในปัจจุบัน
คำถาม 44:  จะนำเงินสิบลดไปถวายให้คริสตจักร องค์กร สถาบัน หรือ   หน้า 92
ผู้รับใช้ที่เรามีภาระใจสนับสนุน ได้หรือไม่
คำถาม 45:  คริสตจักรควรจะนำเงินสิบลดไปใช้เรื่องอะไรบ้าง   หน้า 93
คำถาม 46:  คริสตจักรควรนำเงินที่ได้จากการถวายสิบลดไปสนับสนุน   หน้า 95
พันธกิจนอกคริสตจักร เช่น พันธกิจในประเทศอื่น (พันธกิจโลก
พันธกิจมิชชั่น) หรือไม่

5. WHO คริสเตียนควรถวายให้กับใคร   หน้า 97
คำถาม 47:  คริสเตียนถวรถวายให้กับใครบ้าง หรือถวายเพื่ออะไรบ้าง   หน้า 98
คำถาม 48:  การที่สมาชิกได้ถวายสำหรับค่าครองชีพของผู้รับใช้   หน้า 100
จะทำให้สมาชิกอยู่ในฐานะเสมือนเป็นนายจ้าง หรือเสมือนเป็น
เจ้านายของผู้รับใช้หรือไม่
คำถาม 49:  จะนำเงินสิบลดไปช่วยเหลือผู้อื่น หรือญาติพี่น้องที่ขัดสน   หน้า 101
แทน ได้หรือไม่
คำถาม 50:  ผู้รับใช้ หรือศิษยาภิบาลถือเป็นปุโรหิต จึงควรได้รับเงิน   หน้า 102
ถวายสิบลดทั้งหมด ใช่หรือไม่

บทสรุป และข้อคิดปิดท้าย   หน้า 105

ภาคผนวก   หน้า 107
ภาคผนวก 1. ความสัมพันธ์ของคริสเตียนกับธรรมบัญญัติ   หน้า 107
– คริสเตียนต้องเชื่อฟังกฎบัญญัติของพันธสัญญาเดิม (พระคัมภีร์เดิม) ใช่หรือไม่
– การดำเนินชีวิตในพันธสัญญาใหม่ ควรจะเป็นอย่างไร
– กฎบัญญัติยังมีประโยชน์ต่อคริสเตียนหรือไม่ อย่างไรบ้าง
– สรุป

ภาคผนวก 2. คำแถลงการณ์เกี่ยวกับ “พระกิตตคุณ”  แห่งความมั่งคั่ง   หน้า 177
คำแถลงการณ์ปฎิเสธพฤติกรรมที่เกินขอบเขตของคำสอน แห่งความมั่งคั่ง
และที่ขัดกับพระคัมภีร์ และขัดกับความเชื่อของกลุ่มคริสเตียน Evangelical

ชมรม “นักคิดคริสเตียนไทย” คือใคร?   หน้า 126

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 กรัม
ขนาด 18 × 13 × 0.6 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ถาม-ตอบเรื่องสิบลด”