Loading...

ชีวิตสาวก 1 รากฐานชีวิตคริสเตียน และอุปนิสัยคริสเตียน

100.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9786167655697

จำนวน : 193 หน้า

ผู้เขียน  :  สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร(ซีอีดี)ในมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์

สำนักพิมพ์  :  Church Education and Development

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีวิตสาวก 1 รากฐานชีวิตคริสเตียน และอุปนิสัยคริสเตียน (พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2566) – ฉบับปรับปรุง

ชีวิตสาวก 1 บทเรียนที่เป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างและเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่เนื้อหาประกอบด้วยหลักข้อเชื่อคริสเดียน หลักปฏิบัติพื้นฐาน และอุปนิสัยคริสเดียน

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “ชีวิตสาวก” ประกอบด้วย 3 เล่ม ได้แก่
ชีวิตสาวก 1 : รากฐานชีวิตคริสเตียนและอุปนิสัยคริสเตียน
ชีวิตสาวก 2 : บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์เดิม และ
ชีวิตสาวก 3 : บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์ใหม่
มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่หนังสือชุดนี้จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคริสเตียนให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซู

 

พระเยซูทรงมีพระมหาบัญชาว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ

ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่ง พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

(มัทธิว 28:19-20)

ด้วยเหตุนี้ การสอนผู้อื่นให้เป็นสาวก หรือ ที่นิยมเรียกว่า “การสร้างสาวก”จึงเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของคริสตชน

 

 สารบัญ

ตอนที่ 1 : รากฐานชีวิตคริสเตียน     7   

สัปดาห์ที่ 1  แน่ใจในความรอด – เฝ้าเดี่ยว     8

สัปดาห์ที่ 2  พระเจ้า – อธิษฐาน     18

สัปดาห์ที่ 3  พระคัมภีร์ – นมัสการ     26

สัปดาห์ที่ 4  มนุษย์และบาป – การเป็นพยานและประกาศข่าว     32

สัปดาห์ที่ 5  ตอบคำถามความเชื่อ     42

สัปดาห์ที่ 6  พระเยซู – สำแดงชีวิตใหม่     52

สัปดาห์ที่ 7  ความรอด (พ้นกรรมเวร) – พระคริสต์สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง     60

สัปดาห์ที่ 8  พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ช่วยของเรา – พระบัญญัติ     66

สัปดาห์ที่ 9  คริสตจักร – ถวายทรัพย์     74

สัปดาห์ที่ 10  พิธีบัพติศมาและมหาสนิท – ทูตสวรรค์และมาร      82

สัปดาห์ที่ 11  คริสตชนกับประเพณี      90

สัปดาห์ที่ 12  การเสด็จมาครั้งที่สอง – สามัคคีธรรม     98

สัปดาห์ที่ 13  ความเชื่อ – ชนะผ่านการทดลอง     106

สัปดาห์ที่ 14  เผชิญความทุกข์ – น้ำพระทัยพระเจ้า     114

สัปดาห์ที่ 15  ครอบครัวคริสเตียน – การอธิษฐานเผื่อ    124

สัปดาห์ที่ 16  ร่วมรับใช้พระเจ้า     132

ข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำ      137

 

ตอนที่ 2 : อุปนิสัยคริสเตียน      141

1.รักแบบไม่มีเงื่อนไข  (รักแบบพระคริสต์)     142

2.ชัยชนะเหนือความโลภ     146

3.ชัยชนะเหนือความโกธรและความขมขื่น         150

4.ชัยชนะเหนือความรู้สึกสงสารตัวเอง        154

5.ชัยชนะเหนือความเย่อยิ่ง    157

6.ชีวิตที่บริสุทธิ์เรื่องเพศ          161

7.รักษาจิตสำนึกผิดชอบ       165

8.การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น     169

9.ชื่นชมยินดีในทุกเวลา      173

10.ทักษะในการใช้วาจา       178

11.ดำเนินชีวิตอย่างมีวินัย           181

12.ทักษะในสังคม       184

13.ดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา     187

ข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำ     192

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 16.5 × 24 × 1 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ชีวิตสาวก 1 รากฐานชีวิตคริสเตียน และอุปนิสัยคริสเตียน”