Loading...

เพิ่มความรู้

190.00 ฿

รหัสสินค้า : 9789749579091

จำนวน : 288 หน้า

ผู้เขียน  : จอห์น เดวิส

สำนักพิมพ์ : กนกบรรณสาร OMF

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

เพิ่มความรู้

ADD TO YOUR KNOWLEDGE

ฉบับเรียบเรียงใหม่ กระดาษถนอมสายตา

 

“คนเรามาจากไหน เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ตายแล้วจะไปไหน”
“สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกคืออะไรและมีจริงหรือไม่”
“บุญและบาปสามารถลบล้างกันได้ไหม”

คำถามเหล่านี้มีคำตอบอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงตำราศาสนศาสตร์

แต่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และน่าตื่นเต้นที่สุดในโลก

หนังสือ “เพิ่มความรู้” เล่มนี้เป็นที่รวมของเรื่องต่างๆ ในคริสต์ศาสนาโดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่

และมีข้อพระคัมภีร์อ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ผู้เขียนเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอน

วิชาศาสนศาสตร์ ณ วิทยาลัยพระคริสตธรรมพะเยากว่า 20 ปี ท่านเป็นมิชชันนารีชาวอังกฤษผู้ให้ความรู้

โดยไม่ลืมพื้นฐานทางศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการเตรียม

การสอนวิชาศาสนศาสตร์ของท่านเพื่อมุ่งที่จะ “เพิ่มความรู้” ให้แก่นักศึกษาพระคริสตธรรม คริสตชน และผู้สนใจทั่วไป

 

สารบัญ

คำอธิบายชื่อย่อ เลข และเครื่องหมายของข้อพระคัมภีร์

บทที่ 1 การสำแดงและการดลใจของพระคัมภีร์

 1. พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่มนุษย์หลายทาง
 2. องค์ประกอบของพระคัมภีร์
 3. พระคัมภีร์และการดลใจ
 4. ทัศนะที่ผิดๆ เกี่ยวกับการดลใจ
 5. ท่าทีของพระเยซูต่อพระคัมภีร์เดิม
 6. ท่าทีของเปาโลต่อพระคัมภีร์
 7. พระคัมภีร์ใหม่อ้างถึงพระคัมภีร์เดิมอย่างไร
 8. พระคัมภีร์เดิมว่าอย่างไร
 9. สารบบพระคัมภีร์ (Canon)
 10. ประวัติการรวบรวมพระคัมภีร์
 11. ข้อพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระโอวาทของพระเจ้า

บทที่ 2 พระเจ้า

 1. คำสอนว่าด้วยเรื่องพระเจ้า
 2. พระลักษณะของพระเจ้า
 3. พระนามของพระเจ้า
 4. ตรีเอกานุภาพ
 5. การเนรมิตโลกและจักรวาล

บทที่ 3 มนุษย์และความบาป

 1. พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์
 2. องค์ประกอบของมนุษย์
 3. มนุษย์กับสัตว์ต่างกันอย่างไร
 4. ความหมายของคำว่า “บาป”
 5. มนุษย์ล้มลงในความบาป
 6. บาปของมนุษย์คู่แรก
 7. ผลของการล้มในบาปและทางแก้
 8. ปฏิกิริยาของพระเจ้าต่อบาป
 9. ลักษณะอันดีที่ยังคงมีอยู่ในมนุษย์
 10. ความสำคัญของร่างกาย

บทที่ 4 พระเยซูคริสต์

 1. พระนามต่างๆของพระเยซูคริสต์
 2. การทรงเป็นอยู่นิรันดร์ของพระคริสต์
 3. การทำนายถึงการเสด็จมาของพระเยซูในพระคัมภีร์เดิม
 4. การกำเนิดพระเยซู
 5. การเป็นมนุษย์แท้ของพระเยซู
 6. การที่พระเยซูทรงปราศจากบาป
 7. การเป็นพระเจ้าแท้ของพระเยซู
 8. คำสอนและพระราชกิจของพระเยซู
 9. การวายพระชนม์ของพระเยซู
 10. การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู
 11. การเสด็จสู่สวรค์และพระราชกิจในปัจจุบันของพระเยซู

บทที่ 5 ความรอด

 1. การทรงเลือกของพระเจ้า
 2. การทรงเรียกของพระเจ้า
 3. การไถ่
 4. การกลับใจใหม่
 5. ความเชื่อ
 6. การบังเกิดใหม่
 7. การทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม
 8. การได้รับฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า
 9. ความรอดและการมีชีวิตนิรันดร์
 10. การเป็นผู้บริสุทธิ์

บทที่ 6 แผ่นดินของพระเจ้า

 1. เบื้องหลังแผ่นดินของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม
 2. แผ่นดินของพระเจ้าตามคำสอนของพระเยซูคริสต์
 3. แผ่นดินของพระเจ้าในยุคปัจจุบันกับยุคที่จะมาถึง
 4. ลักษณะของการดำเนินชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้า
 5. ความแตกต่างระหว่างการเข้าในแผ่นดินของพระเจ้ากับการรับมรดกในแผ่นดินของพระเจ้า
 6. เมื่อไรแผ่นดินของพระเจ้าจึงจะมาตั้งอยู่แบบเปิดเผย

บทที่ 7 พระวิญญาณบริสุทธิ์

 1. ความหมายของคำว่า “พระวิญญาณ”
 2. พระวิญญาณทรงเป็นบุคคล
 3. ความเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 4. พระนามต่างๆของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 5. ภาพพจน์ที่เล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์
 6. พระวิญญาณในพระคัมภีร์เดิม
 7. ความเกี่ยวข้องของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระคริสต์
 8. พระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา
 9. ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 10. ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 11. การมีของประทานและการเพิ่มของประทาน
 12. การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
 13. ทัศนะต่างๆเกี่ยวกับ “หมายสำคัญ” ของการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
 14. การรับพระราชทานฤทธิ์เดชหรือการเจิมด้วยพระวิญญาณ

บทที่ 8 ทูตสวรรค์

 1. ทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์เดิม
 2. ทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์ใหม่
 3. พระเยซูตรัสถึงเรื่องทูตสวรรค์
 4. ทูตสวรรค์มาจากไหน
 5. ทูตสวรรค์ถูกสร้างเพื่ออะไร
 6. ลักษณะของทูตสวรรค์
 7. ชื่อต่างๆของทูตสวรรค์
 8. ตำแหน่งชั้นต่างๆและความเป็นระบบของทูตสวรรค์
 9. วาระสำคัญที่ทูตสวรรค์มีบทบาทหน้าที่สำคัญ
 10. ทูตแห่งพระยาห์เวห์
 11. ท่าทีของเราต่อทูตสวรรค์

บทที่ 9 ซาตานและผี

 1. หลักฐานการมีอยู่จริงของซาตาน
 2. ประวัติของซาตานกับการกบฎของมัน
 3. ปัญหาเกี่ยวกับปฐมกาลบทที่ 6
 4. ลักษณะของซาตาน
 5. ชื่อต่างๆของซาตาน
 6. อำนาจและกิจกรรมปัจจุบันของซาตาน
 7. ความจริงเกี่ยวกับผี
 8. ผีมาจากไหน
 9. ลักษณะของผี
 10. ชื่อต่างๆของผีในพระคัมภีร์
 11. กิจกรรมทั่วไปของผี
 12. การถูกผีเข้า
 13. คริสเตียนจะถูกผีเข้าได้หรือไม่
 14. การปลดปล่อยผู้ที่ถูกผีเบียดเบียน
 15. วิธีป้องกันตัวจากเล่ห์เหลี่ยมของซาตานและผี

บทที่ 10 คริสตจักร

 1. ความหมายของคำว่า “คริสตจักร”
 2. จุดประสงค์ของการตั้งคริสตจักร
 3. จุดเริ่มต้นของคริสตจักร
 4. ความเข้าใจผิดของชาวยิวเกี่ยวกับ “พระเมสสิยาห์”
 5. ลักาณะของคริสตจักรของพระเจ้า
 6. ภาพพจน์ของคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่
 7. การดำเนินการเกี่ยวกับวินัย ระเบียบ และการเงินของคริสตจักร
 8. การปกครองของคริสตจักร
 9. ระบบการปกครองคริสตจักรในปัจจุบันที่น่าสนใจ
 10. พิธีศีลของคริสตจักร
 11. ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรต่างๆ

บทที่ 11 อนาคตศาสตร์

 1. สภาพชีวิตหลังความตาย
 2. ศัพท์ที่ใช้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับสถานที่อาศัยหลังความตาย
 3. การฟื้นคืนชีพและการพิพากษา
 4. ระยะเวลาและลักษณะของการลงโทษ
 5. ลักษณะสวรรค์
 6. การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์

ภาคผนวก

1.ทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมวิวรณ์

 • สามทัศนะใหญ่เกี่ยวกับพระธรรมวิวรณ์
 • หลักการตีความหมายของเนื้อความพระธรรมวิวรณ์
 • โครงเรื่องของพระธรรมวิวรณ์โดยสังเขป
 • พระธรรมวิวรณ์บทที่ 6-22

ตารางเปรียบเทียบจดหมายถึงคริสตจักรทั้งเจ็ด

แผนภูมิการสำรวจพระธรรมวิวรณ์บทที่ 6-22 โดยสังเขป

2.ทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมดาเนียล (เรื่อง70สัปตะ)

แผนภูมิเรื่อง70สัปตะ (ดาเนียล 9:24-27)

ศัพท์ศาสนศาสตร์

บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 g
ขนาด 21.1 × 14.5 × 2.0 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เพิ่มความรู้”