Loading...

ศาสนศาสตร์คริสเตียน

850.00 ฿

รหัสสินค้า : 9001004000684

จำนวน : 1,378 หน้า

ผู้เขียน : มิลลาร์ด เจ.อีริคสัน

ผู้แปล : พระคริสตธรรมกรุงเทพฯ

จัดพิมพ์โดย : พระคริสตธรรมกรุงเทพ BBS

ประกอบด้วย หนังสือ 2 เล่ม

เล่ม 1 บทที่ 1-31

เล่ม 2 บทที่ 32-60

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

สินค้าหมดแล้ว

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสนศาสตร์คริสเตียน

ศาสนศาสตร์คริสเตียน ของมิลลาร์ด เจ.อีริคสัน เป็นการสำรวจหลักความจริง ของคริสเตียน

ที่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงได้มากที่สุด

เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับนักศึกษาพระคริสตธรรม ศิษยาภิบาล

และผู้นำคริสตจักร เป็นหนังสือที่ดีสุดยอด

.

สารบัญ 

ตอนที่ 1 : ศึกษาเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้า

 • ศาสนศาสตร์คืออะไร
 • ศาสนศาสตร์และปรัชญา
 • วิธีการของศาสนศาสตร์
 • ศาสนศาสตร์และการศึกษาพระคัมภีร์เชิงวิเคราะห์
 • การสื่อสารพระคริสตธรรมสู่โลกปัจจุบัน
 • ศาสนศาสตร์และภาษาศาสนศาสตร์
 • ยุคหลังสมัยใหม่และศาสนศาสตร์

ตอนที่ 2 : รู้จักพระเจ้า

 • การทรงสำแดงสากลของพระเจ้า
 • การทรงสำแดงพิเศษของพระเจ้า
 • การปกปักรักษาการทรงสำแดง : การดลใจ
 • ความเชื่อถือได้ของพระวจนะของพระเจ้า : ความไร้ข้อผิดพลาด
 • ฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระเจ้า : สิทธิอำนาจ

ตอนที่ 3 พระลักษณะของพระเจ้า

 • ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 • ความประเสริฐเลิศของพระเจ้า
 • การสถิตใกล้และการประทับไกลของพระเจ้า : อันตรภาพและอุตรภาพ
 • พระเจ้าผู้ทรงเป็นสามในหนึ่งเดียว : องค์ตรีเอกานุภาพ

ตอนที่ 4 : สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ

 • แผนการของพระเจ้า
 • กิจดั้งเดิมของพระเจ้า : การทรงสร้าง
 • กิจต่อเนื่องของพระเจ้า : การทรงจัดเตรียม
 • ความชั่วและโลกของพระเจ้า : ปัญหาพิเศษ
 • ทูตพิเศษของพระเจ้า : ทูตสวรรค์

ตอนที่ 5 : มนุษย์

 • บทนำว่าด้วยหลักคำสอนเกี่ยวกับมนุษย์
 • ต้นกำเนิดของมนุษย์
 • พระฉายาของพระเจ้าในมนุษย์
 • ลักษณะพื้นฐานของมนุษย์
 • ความเป็นสากลของมนุษย์

บทที่ 6 : ความบาป

 • ลักษณะของความบาป
 • ที่มาของความบาป
 • ผลของความบาป
 • ขนาดของความบาป
 • มิติด้านสังคมของความบาป

ตอนที่ 7 : บุคคลของพระคริสต์

 • ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในหลักคำสอนว่าด้วยเรื่องพระคริสต์
 • ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์
 • ความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์
 • ความเป็นเอกภาพแห่งบุคคลของพระคริสต์
 • การประสูติจากหญิงพรหมจารีย์

ตอนที่ 8 : แนะนำกิจของพระคริสต์

 • แนะนำกิจของพระคริสต์
 • ทฤษฎีการทรงไถ่
 • หัวข้อหลักของการทรงไถ่
 • ขอบเขตของการทรงไถ่

ตอนที่ 9 : พระวิญญาณบริสุทธิ์

 • บุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • กิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ตอนที่ 10 : ความรอด

 • ทัศนะเกี่ยวกับความรอด
 • สิ่งที่มาก่อนความรอด : การทรงกำหนดล่วงหน้า
 • การเริ่มต้นของความรอด : แง่มุมในเชิงอัตวิสัย
 • การเริ่มต้นของความรอด : แง่มุมในเชิงวัตถุวิสัย
 • การดำเนินต่อไปของความรอด
 • ความสมบูรณ์ของความรอด
 • วิธีการและขอบเขตของความรอด

ตอนที่ 11 : คริสตจักร

 • ลักษณะของคริสตจักร
 • บทบาทของคริสตจักร
 • การปกครองของคริสตจักร
 • พิธีรับเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักร : พิธีบัพติศมา
 • พิธีสานต่อของคริสตจักร : พิธีมหาสนิท
 • เอกภาพของคริสตจักร

ตอนที่ 12 : สิ่งสุดท้าย

 • บทนำเรื่องอนาคตศาสตร์
 • อนาคตศาสตร์เชิงปัจเจกบุคคล
 • การเสด็จกลับมาครั้งที่สองและผลลัพธ์
 • ทัศนะเกี่ยวกับยุคพันปีและภัยพิบัติ
 • สภาพสุดท้าย

สรุปความคิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2500 กรัม
ขนาด 21.6 × 15.1 × 7.4 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ศาสนศาสตร์คริสเตียน”