Loading...

ชีวิตสาวก

100.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9786167655239

จำนวน : 191 หน้า

ผู้เขียน  :  สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร(ซีอีดี)ในมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์

สำนักพิมพ์  :  Church Education and Development

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

ชีวิตสาวก (พิมพ์ครั้งที่ 18)

ชีวิตสาวก บทเรียนหลักข้อเชื่อคริสเตียน รากฐานชีวิตคริสเตียนและอุปนิสัยคริสเตียน ***( แนะนำบทเรียนชุดสร้างสาวก – ชีวิตสาวก 2 บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์เดิม และชีวิตสาวก 3 บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์ใหม่ เป็นบทเรียนต่อเนื่องจากหนังสือชีวิตสาวก ออกแบบและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้ง 66 เล่ม  พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 39 เล่ม(ชีวิตสาวกเล่ม 2)และภาคพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม(ชีวิตสาวกเล่ม 3) ภายใน 1 ปีผ่าน 52 บทเรียน)***

พระเยซูทรงมีพระมหาบัญชาว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ

ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่ง พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

(มัทธิว 28:19-20)

ด้วยเหตุนี้ การสอนผู้อื่นให้เป็นสาวก หรือ ที่นิยมเรียกว่า “การสร้างสาวก”

จึงเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของคริสตชน

 

 สารบัญ

ชีวิตสาวก ตอนที่ 1 : รากฐานชีวิตคริสเตียน     7   

แนะนำบทเรียนสร้างสาวก “ชีวิตสาวก”    8

สัปดาห์ที่ 1                                       10

บทเรียนที่ 1 แน่ใจในความรอด      13

บทเรียนที่ 2 เฝ้าเดี่ยว      16

สัปดาห์ที่ 2                                      20

บทเรียนที่ 1 พระเจ้า 21

บทเรียนที่ 2 อธิษฐาน  24

สัปดาห์ที่ 3                                     29

บทเรียนที่ 1 พระคัมภีร์    30

บทเรียนที่ 2 นมัสการ     33

สัปดาห์ที่ 4                                     36

บทเรียนที่ 1 มนุษย์และบาป      37

บทเรียนที่ 2 การเป็นพยานและประกาศข่าว   39

สัปดาห์ที่ 5                                  45

บทเรียน  ตอบคำถามความเชื่อ       47

สัปดาห์ที่ 6  

บทเรียนที่ 1 พระเยซู           30

บทเรียนที่ 2 สำแดงชีวิตใหม่         33

สัปดาห์ที่ 7

บทเรียนที่ 1 ความรอด (พ้นกรรมเวร)           62

บทเรียนที่ 2 พระคริสต์สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง             64

สัปดาห์ที่ 8

บทเรียนที่ 1 พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ช่วยของเรา          68

บทเรียนที่ 2 พระบัญญัติ            70

สัปดาห์ที่ 9                               72

บทเรียนที่ 1 คริสตจักร         73

บทเรียนที่ 2 ถวายทรัพย์            75

สัปดาห์ที่ 10                              78

บทเรียนที่ 1 พิธีบัพติศมาและมหาสนิท         80

บทเรียนที่ 2 ทูตสวรรค์และมาร            82

สัปดาห์ที่ 11                              85

บทเรียนคริสตชนกับประเพณี      87

สัปดาห์ที่ 12                              93

บทเรียนที่ 1 การเสด็จมาครั้งที่สอง         94

บทเรียนที่ 2 สามัคคีธรรม            97

สัปดาห์ที่ 13                             100

บทเรียนที่ 1 ความเชื่อ       102

บทเรียนที่ 2 ชนะผ่านการทดลอง           104

สัปดาห์ที่ 14                             108

บทเรียนที่ 1 เผชิญความทุกข์      110

บทเรียนที่ 2 น้ำพระทัยพระเจ้า      114

สัปดาห์ที่ 15                             118

บทเรียนที่ 1 ครอบครัวคริสเตียน      120

บทเรียนที่ 2 การอธิษฐานเผื่อ    123

สัปดาห์ที่ 16                             126

บทเรียน ร่วมรับใช้พระเจ้า             128

ประเมิณผลชีวิตสาวกและมอบหมายพันธกิจสร้างสาวก

ข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำ                    131

ชีวิตสาวก ตอนที่ 1 : อุปนิสับคริสเตียน      135   

1.รักแบบไม่มีเงื่อนไข  (รักแบบพระคริสต์)      136

2.ชัยชนะโลภ (รักแบบพระคริสต์)        140

3.ชัยชนะเหนือความโกธรและความขมขื่น         144

4.ชัยชนะเหนือความรู้สึกสงสารตัวเอง        149

5.ชัยชนะเหนือความเย่อยิ่ง    152

6.ชีวิตที่บริสุทธิ์เรื่องเพศ          157

7.รักษาจิตสำนึกผิดชอบ       161

8.การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น     165

9.ชื่นชมยินดีในทุกเวลา      169

10.ทักษะในการใช้วาจา       174

11.ดำเนินชีวิตอย่างมีวินัย           178

12.ทักษะในสังคม       182

13.ดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา     185

ข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำ                    190

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 21 × 14.5 × 1 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ชีวิตสาวก”