ชนชาติของท่านจะเป็นชนชาติของฉัน

150.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786169053354

จำนวน : 203 หน้า

ผู้เขียน : ดอน ฟินโต

ผู้แปล : สุวัฒน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

สำนักพิมพ์  : One New Man Thailand

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 9786169053354 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

ผู้เชื่อชาวต่างชาติมากเหลือเกินคิดว่าการเป็นคริสเตียนมาแทนที่อิสราเอล

และอิสราเอลเป็นอะไรที่ไม่อยู่ในแผนการของพระเจ้า

ชนชาติของท่านจะเป็นชนชาติของฉัน ของดอน

ฟินโตเผยให้เห็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับ

ประชากรซึ่งทรงทำพันธสัญญาด้วยในเวลานี้ และ

ชี้ให้เห็นว่าการเปิดเผยนี้มีผลอย่างไรต่อคริสตจักร

 

ไม่เหมือนกับรูธในพันธสัญญาเดิม พวกเราได้หัน

หลังใหญาติของพระเมสสิยาห์ และมีส่วนแบกรับ

ความผิดในการข่มเหงพวกเขาตลอดหลายศตวรรษ

ที่ผ่านมา ฟินโตเตือนเราว่าการสารภาพบาปเหล่านี้

เป็นเพียงการเริ่มต้น เราต้องอ้าแขนรับประชากร

ที่พระเจ้าทรงเลือกนี้และอธิษฐานวิงวอนเพื่อพวก

เขา และให้คำอธิษฐานของเราสอดคล้องกับแผนการ

ของพระเจ้า

 

การที่อิสเราเอลและชนชาตินี้กลับมาเป็นศูนย์กลาง

ของประวัติศาสตร์โลกนี้อีกครั้งในนาทีวิกฤตินี้ คำ

อธิษฐานของเราเพื่อพวกเขาจึงสำคัญยิ่ง เราจะทำ

พันธสัญญากับอิสราเอลแบบเดียวกับที่รูธทำต่อ

นาโอมีหรือไม่ ถ้าใช่ คริสตจักรของเราจะไม่เหมือน

เดิมอีกต่อไป

 

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์

บทนำ

คำขอบคุณ

อารัมภบท

บทที่ 1 

การเริ่มต้นวาระสุดท้าย

ผมมิได้ตระหนักเลยว่า พระเจ้ายังมีแผนการสำหรับประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์

และการกลับคืนสู่บ้านเกิดบรรพบุรุษของพวกเขาว่าเป็นสัญญาณการเริ่มต้นวาระสุดท้าย

จนกระทั่งผมถูกท้าทายฝห้พิจารณาพระคัมภีร์หมวดผู้พยากรณ์ จดหมายอัครทูต

และพระกิตติคุณซึ่งขียนถึงพระเยซูด้วยตัวเองอีกครั้ง

บทที่ 2 

การฟื้นฟูระดับโลกที่ “บริบูรณ์ยิ่งขึ้น”

การเติบโตของคริสตจักรในยุคสมัยของเราอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งป่าวประกาศถึง

การตื่นตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนี้เกี่ยวข้องกับการเกิดใหม่ของอิสราเอล

บทที่ 3 

อิสราเอล อาณาจักรแห่งปุโรหิต

อิสราเอลและชนชาติยิวได้สร้างผลกระทบอันลึกซึ้ง-ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ-ต่อนานาประเทศ

อีกทั้งได้รักษาความเชื่อในองค์พระเจ้าเที่ยงแท้ให้คงอยู่

บทที่ 4 

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามเป้าหมาย

นับจากที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมจนมาถึงปัจจุบัน ศัตรูที่มองไม่เห็นของมนุษยชาติได้ตั้งเป้ากำจัดอิสราเอล

ให้สิ้นซากเพื่อขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้า และทำให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นหมัน

บทที่ 5 

คริสตจักรยิวในยุคแรก

แม้ความรอดได้สำเร็จแล้วโดยพระราชกิจอันสมบูรณ์ของพระเมสสิยาห์แต่เพียงผู้เดียว

แต่คริสตจักรยิวยุคแรกทั้งหมดยังคงถือรักษาวันสะบาโต และฉลองเทศกาลต่างๆ

เพื่อประกาศถึงพระเมสสิยาห์ ผู้เป็นเหตุให้วันและเทศกาลเหล่านั้นสมบูรณ์

บทที่ 6

ขบวนการทำให้คริสตจักรเป็นคนต่างชาติ

เมื่ออาณาจักรโรมทำลายพระวิหารแลักรุงเยรูซาเล็ม คริสตจักรก็ทึกทักเอาว่า

พระเจ้าทรงเลิกเกี่ยวข้องกับอิสราเอลแล้ว และไม่นานก็สั่งผู้เชื่อชาวยิวละทิ้งมรดกของตนเอง

บทที่ 7

การแตกแยก- รหัสพันธุกรมของคริสตจักรต่างชาติ

การปฏิเสธว่ายิวไม่ใช่ “เทือกเขาเหล่ากอ” ของเราในองค์พระเป็นเจ้า เป็นการแตกแยกที่สำคัญ

ประการแรกในพระกายขององค์พระเป็นเจ้า-การกลายพันธ์ุที่เกิดขึ้นกับพระกาย

ซึ่งไม่อาจสมบูรณ์ได้จนกว่าจะได้เยียวยาบาดแผลนี้

บทที่ 8  

กลับสู่แผ่นดิน

ทั้งเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเกิดใหม่ของประเทศอิสราเอล รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งแวดล้อม

เหตุการณ์มหากาพย์นี้ท้าทายคำอธิบาย ยกเว้นในแง่ที่ว่าเป็นการแทรกแซงอย่างมหัศจรรย์

ขององค์ผู้ทรงมหิทฤทธิ์

บทที่ 9

การตื่นตัว

ตามถ้อยคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะ การกลับสู่มาตุภูมิของชนชาติอิสราเอลเป็นสัญญาณบอกถึง

เวลาการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณของอิสราเอล ดังที่พิสูจย์ให้เห็นจากการเพิ่มพูนชุมชนผู้เชื่อใน

พระเมสสิยาห์ผู้ทรงมหิทฤทธิ์

บทที่ 10 

“พวกนาซารีน” ที่เป็นขึ้นใหม่

เกิดคำถามขึ้นมากมาย เมื่อชาวยิวหลายคนได้มาเชื่อพระเยซู

และธรรมศาลาของชาวยิวซึ่งเชื่อพระเยซูถูกตั้งขึ้นทั่วโลก

บทที่ 11 

ยิวและต่างชาติ – “คนใหม่คนเดียว”

ถ้อยคำของเปาโล ผู้เป็นอัครทูตชาวยิวไปยังคนต่างชาติได้มีความหมายสดใหม่ขึ้น

เมื่อเราพิจารณาถึงการที่ยิวและต่างชาติจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันในยุคสมัยของเรา

บทที่ 12 

ถึงเวลาอธิษฐาน

สิ่งที่สำเร็จตามคำพยากรณ์ ซึ่งเราประจักษ์อยู่ในขณะนี้เป็นการเรียกให้คริสตจักรร่วมมือกับพระเจ้าทำให้

คำพยากรณ์สำเร็จสมบูณ์ และเป็นการเร่งวันเวลาการเสด็จกลับมาในโลกครั้งที่สองของพระเมสสิยาห์

บทที่ 13 

การอพยพครั้งสุดท้าย

เช่นเดียวกับการอพยพออกจากอียิปต์ และ “การอพยพครั้งที่สอง” ของชาวอิสราเอลออกจาก

นานาประเทศ การอพยพครั้งสุดท้ายของพระกายของพระเมสสิยาห์ทั้งหมด – การอพยพเพื่อพบ

กษัตริย์ของเรา ก็จะไม่เกิดขึ้นโดยปราศจากภัยพิบัติ และการข่มเหง

บทที่ 14 

รับพรเพื่อเป็นพร

วิธีปฏิบัติที่คริสตจักร ซึ่งได้รับการอวยพรจากรากของชาวยิว

จะเข้าสู่น้ำพระทัยพระเจ้าอันบริบูรณ์ที่ทรงกำหนดไว้โดยการอวยพรพี่ชายของเธอ

ภาคผนวก ก

สู่สภาเยรูซาเล็ม II

ภาคผนวก ข

หนังสือแนะนำให้อ่าน

ภาคผนวก ค

การเคลื่อนไหวและกลุ่มผู้เชื่อชาวยิว

ภาคผนวก ง

ถ้อยคำสารภาพต่อคนเชื้อสายยิวในอเมริกาและในประเทศต่างๆทั่วโลก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 21.0 × 14.5 × 1.4 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ชนชาติของท่านจะเป็นชนชาติของฉัน”