ติดต่อเรา | Contact Us
ศูนย์หนังสือเรเดียนท์ | Radiant Book Centre
เลขที่ 10 ถนนพัฒนาการ17 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10 
Tel : 02-319 0399, 02-319 0400
Fax : 02-060 0298
Email : radiant_thai@hotmail.com
Facebook : ศูนย์หนังสือเรเดียนท์
Line : @radiantbook

เวลาทำการ | Opening Hours
วันจันทร์-ศุกร์ | Mon – Fri : 09.00-17.00 น.
วันเสาร์ | Sat : 10.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ | Sun : 14.00-หลังนมัสการ

004

"ธารพระพร"
ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

“ให้เราเพ่งมองที่พระเยซู..
ท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญถึงพระองค์”
พระธรรมฮีบรู 12:2-3

สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งหลังจากที่เราได้ตัดสินใจเป็นคริสเตียนคือ พัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซู..

พระเยซูตรัสว่า “จงติดสนิทอยู่กับเรา และเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา.. คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้ว พวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:4-5)

พระเยซูเป็นแหล่งพระพร เป็นแหล่งชีวิต พลัง ความเชื่อ ความหวังและความรอด ในสมัยที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพบว่า คนส่วนใหญ่สนใจพระพรของพระเยซูมากกว่าสนใจชีวิตของพระองค์ เขาสนใจว่าจะได้อะไรจากพระเยซูมากกว่าที่อยากจะรู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ใด และเข้ามาในโลกนี้เพื่อประสงค์สิ่งใด มนุษย์ในยุคนี้เช่นกัน เรานับถือศาสนาเพียงหวังว่าให้เป็นที่พึ่งในยามยากลำบากเท่านั้น สิ่งที่คริสเตียนจะต้องระมัดระวังคือ อย่าเพียงติดตามพระพรของพระเยซูคริสต์ แต่จงติดตามพระคริสต์ คำสั่งสอน และรูปแบบการดำเนินชีวิตของพระองค์

สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งคือ ขอให้เรามีความตั้งใจที่จะใช้เวลาใคร่ครวญ เพ่งดูพระเยซูใคร่ครวญความรัก ความเมตตา ความเสียสละ และคำสอนของพระองค์ ในเวลาเฝ้าเดี่ยวเราจะไม่ใช้เวลาเพียงอธิษฐานทูลขอ แต่เป็นเวลาที่เรามองดูความงามแห่งพระลักษณะของพระองค์ การเกิดผลในชีวิตเรามาจากการสนิทสนมกับพระคริสต์..