RADIANT BOOK CENTRE

ข้อคิดจากบทความใน Pocket Book

“ชีวิต…มี…คุณค่า”

โดย ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

ความบาปเป็นของร้อน กิเลสตัณหาเป็นไฟนรกบนดินที่คอยเผาผลาญชีวิต ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงสอนเราว่า จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า การครอบครองจากเบื้องบนก่อน เพราะถ้าพระเจ้าครองใจ ธรรมชาติของพระเจ้าก็จะครอบครองชีวิต หลังจากนั้นเราจะครอบครองโลกที่เป็นวัตถุ

 

 

บทความจากหนังสือ พระเจ้าเป็นเจ้าของบริษัท

โดย สแตนลี แทม

ความรอดทำให้เราคืนดีกับพระเจ้า

ชีวิตของเราก็ยังมีสิ่งแปลกปลอมหลายอย่างปะปนอยู่

มีวิธีเดียวคือ ต้องใช้ไฟ จึงจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้และทำให้เราเป็นคนที่ใช้การได้ แต่บางครั้งเราบ่นว่าไฟนี้แรงเกินไป เราจึงต้องแทนด้วยการสรรเสริญแด่พระเจ้า

…แม้ว่าจะทดสอบอย่างไรก็ตาม เหวจะลึกอย่างไร และแม้ว่าพระองค์ยอมให้เราทนทุกข์ทรมาน ความรักของพระองค์จะไม่ห่างไปจากเราแน่นอน เมื่อก้อนเมฆสีดำหายไปเราก็จะเห็นสง่าราศีของพระองค์อีก

“ความเชื่อ”

ความเชื่อพร้อมกับพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเรา

ก็เปรียบเหมือนกับก้อนหินที่ถูกเหวี่ยงออกไป

เพื่อจะทำลายอำนาจและอุปสรรค 

อีกทั้งเพื่อจะได้รับในสิ่งที่เราปรารถนา 

การใช้เชือกสลิงเหวี่ยงก้อนหินนั้นต้องออกแรงมาก 

และต้องกระทำอย่างแม่นยำ 

ให้เราได้เรียนรู้จักการปล่อยความเชื่อของเรา 

ดังเช่นที่ดาวิดได้เหวี่ยงก้อนหิน

ดิ่งตรงไปยังหน้าผากของยักษ์อย่างแม่นยำและรุนแรง

(ข้อคิด จากหนังสือ “ความเชื่อคือพลังเคลื่อนภูเขา” โดย ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์)

หนังสือใหม่

ติดต่อเรา | Contact Us
ศูนย์หนังสือเรเดียนท์ | Radiant Book Centre
เลขที่ 10 ถนนพัฒนาการ17 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
Tel : 02-319 0399, 02-319 0400
Fax : 02-060 0298
Email : radiant_thai@hotmail.com
Facebook : ศูนย์หนังสือเรเดียนท์
Line : @radiantbook

เวลาทำการ | Opening Hours
วันจันทร์-ศุกร์ | Mon – Fri : 09.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ | Sat : 10.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ | Sun : 12.30 – 14.00 น.